Asiakas- ja asiakashankintarekisterin
tietosuojaseloste

Rekisterin rekisterinpitäjä on Tikkapinta Oy (y-tunnus 1454908-8).

Rekisterin nimi: Asiakas- ja asiakashankintarekisteri
Rekisterinpitäjä: Tikkapinta Oy
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Jouni Hepomäki
Puhelin: 040 9601088
Sähköposti: jouni.hepomaki@tikkapinta.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen suhteen
luomiseen, hoitamiseen ja ylläpitoon. Tämän mukaisesti henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän
tarjoamien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, myyntiin, hallintaan, toteutukseen ja laskutukseen
sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon keinoin.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän
puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
perusteet:


Rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn

Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi

Lisätietoa oikeusperusteista: https://tietosuoja.fi/kasittelyperusteet

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

- oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei
käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i)
käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille
henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu
säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää
rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen
käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos
henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot; ja (viii) automaattisen
päätöksenteon olemassaolo, sekä merkitykselliset tiedot tällaiseen käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin
kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle (GDPR 15 art.);

- oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);

- oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja
virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla
lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);

- oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä,
edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta
laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava
unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);

- oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden,
jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii)
käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön
rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut
henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen
todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);

- oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä,
yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan
suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);

- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän
yhteyshenkilölle.

Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisteri sisältää kunkin rekisteröidyn osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut seuraavat henkilötiedot:

A) Alla luetellut rekisterinpitäjän tuotteita ja/tai palveluita ostavien ja/tai käyttävien asiakkaiden ja/tai
näiden edustajien tai muiden henkilöiden yksilöinti- ja yhteystiedot:

Etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite

B) Tiedot rekisteröidyn ostamista ja/tai tilaamista tuotteista ja/tai palveluista sekä mahdollisia tietopyyntöjä
koskevat lisätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen puhelimitse,
internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla.

Lisäksi rekisterinpitäjä kerää rekisteröityjen yksilöinti- ja yhteystietoja sekä muita rekisterin tietoja
rekisterinpitäjän työntekijöiltä siltä osin ja siinä laajuudessa kuin ne koskevat kohdassa 2 määriteltyä
henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta.

Rekisterinpitäjän rekisteröidyltä keräämien kohdan 5 kuvattujen henkilötietojen antaminen
rekisterinpitäjälle on alakohtien mukaisten toimenpiteiden ja sopimusten edellyttämä vaatimus, sillä
tällaisten tietojen kerääminen on edellytyksenä rekisterinpitäjän niiden tarjoamiselle ja/tai toteuttamiselle.
Nämä henkilötiedot rekisteröidyn on annettava rekisterinpitäjälle ennen kuin tai samassa yhteydessä kun
rekisteröity lataa, asentaa tai alkaa muutoin käyttää alakohtiin liittyviä tuotteita tai palveluita, ja tällaisten
henkilötietojen antamatta jättäminen mahdollisesti vaikuttaa alakohtiin liittyvien sopimusten syntymiseen
rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille ja rekisterinpitäjän mahdollisuuksiin toteuttaa niihin liittyvät
velvoitteensa.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on
tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.
Lisäksi joka tapauksessa henkilötietoja säilytetään mahdollisen lakisääteisen säilytysajan mukaisesti.
Tämän mukaisesti rekisterin henkilötietoja säilytetään seuraavasti:

- Kohdassa 4 kuvattuja henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity käyttää rekisterinpitäjän
tuotteita tai palveluita tai niitä koskeva rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimus tai muu sitoumus
on voimassa sekä tämän jälkeen niin kauan kuin rekisteröidyllä ja/tai rekisterinpitäjällä on edellä
mainittuun asiakas- tai muuhun sopimussuhteeseen perustuvia oikeuksia ja/tai velvollisuuksia toisiaan
kohtaan;
- Muussa tapauksessa säilytysaika: 2 vuotta

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä
mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot
poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Henkilötietojen vastaanottajat sekä säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa yhtiön sisällä rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden
tarjoamiseen ja tuottamiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi tai muiden vastaavien
tavanomaisten syiden vuoksi. Tietoja voidaan luovuttaa yhtiön ulkopuolelle tilanteissa, joissa
rekisterinpitäjä käyttää alihankkijaa toimenpiteiden suorittamiseen. Näissä tilanteissa alihankkijaa sitoo
erillinen tietosuojasopimus. Muutoin tietoja ei luovuteta yhtiön ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tapauksissa, joissa tietojen ylläpitäjä on
sitoutunut esimerkiksi EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -järjestelyyn. Lisätietoa osoitteesta:
https://www.privacyshield.gov/list

Muilta osin rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterit, järjestelmät ja tietokannat, jotka on rekisterinpitäjän hallussa, on suojattu asianmukaisilla
suojauksilla. Palvelinten ylläpitäjä vastaa omalta osaltaan palvelimilla olevien tietojen turvallisuudesta
voimassaolevien sopimusten mukaisesti.

Tietokantoihin ja järjestelmiin pääsyyn sekä rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne rekisterinpitäjän
tai tämän puolesta ja lukuun toimivien alihankkijoiden työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä
rekisterin sisältämiä tietoja voimassaolevien sopimusten mukaisesti.

Evästeet

Emme käytä mitään evästeitä verkkosivuillamme.